Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

17november
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaleander aleander
17november
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus viaaleander aleander
17november
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaaleander aleander
17november
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viaPatij Patij
17november
1741 8566 500
Reposted frominpassing inpassing viaaleander aleander
17november
My, ludzie, musimy iść do końca. Nawet wtedy, kiedy nas gonią i nikt nas nie kocha.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viaaleander aleander
17november
Nie ma nic bardziej tragicznego niż żebranie o gest, o uśmiech od ukochanej Istoty. Przy tej tragiczności blednie wielka inna tragiczność, tragiczność cielesnego kalectwa, tragiczność duchowego kalectwa... wielka tragiczność blednie przy tragiczności żebrania o miłość.
— Edward Stachura
Reposted from21gramow 21gramow viaaleander aleander
17november
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viaaleander aleander
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viaallay allay
17november
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaallay allay
17november
Reposted fromshakeme shakeme viaallay allay
17november
2944 d439
Reposted fromsassenach sassenach viaallay allay

August 20 2017

17november
Ta jesień bedzie wyjatkowa kochani.
— Me
Reposted bypurplecornflowerspozakontrolamycelinepremierowonothingforyouNieznosny
17november
Reposted fromshakeme shakeme viaMerrry98 Merrry98
17november
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaMerrry98 Merrry98

July 16 2017

17november
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viapozakontrola pozakontrola
17november
czujesz się głupio kiedy pytają co słychać?
Reposted fromthesmajl thesmajl viapozakontrola pozakontrola
17november
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viapozakontrola pozakontrola
17november
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viapozakontrola pozakontrola
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl